Regulament

Regulamentul Specific

REGULAMENT SPECIFIC
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE”
I. Prezentare generală

 

 1. Prin proiectele europene de parteneriat şcolile româneşti au fost veritabili ambasadori ai României în
  Europa, contribuind, an de an, la promovarea unei imagini pozitive a României şi a valorilor şcolii româneşti.
  Aceste parteneriate vizează, în principal, formarea şi dezvoltarea de competenţe-cheie, favorizează crearea
  unor reţele de parteneri, promovează valorile naţionale şi europene, antrenând copii, tineri, profesori, părinţi
  în acest exerciţiu al existenţei împreună, într-o Europă unită. Produsele realizate în cadrul proiectelor
  europene, concepute și create prin contribuția elevilor și profesorilor din fiecare școală parteneră în proiect,
  reprezintă resurse educaționale ale căror beneficii sunt nelimitate, atât pentru profesori, cât și pentru elevi.
  Promovarea și valorificarea acestor produse educaționale stimulează creativitatea și inovația și contribuie la
  îmbogățirea și diversificarea materialelor suport pentru activitățile de învățare.
 2. Pentru a pune în valoare aceste realizări, Ministerul Educaţiei lansează invitaţia de a participa la o
  competiţie naţională a produselor realizate în cadrul proiectelor finanţate prin programe europene, competiţie
  ce se adresează elevilor care au participat la proiect și care au contribuit, în mod direct sau indirect, la
  realizarea produselor finale ale acestor proiecte europene.
 3. Concursul „Made for Europe” se organizează sub forma unui târg/expoziție de produse educaționale care
  au fost realizate în cadrul proiectelor europene. Competențele formate în cadrul proiectelor europene și
  produsele create au sprijinit reziliența sistemului educațional și au facilitat adaptarea procesului educativ la
  provocările actuale.
 4. La concursul „Made for Europe” pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional.
  II. Cadrul normativ
  Concursul naţional „Made for Europe” se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de
  organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
  şi sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare, numită în continuare, Metodologiecadru, precum și cu prevederile prezentului Regulament.
  III. Scopul și obiectivele competiției
 5. Concursul naţional „Made for Europe” urmărește valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive în
  derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educației, stimulând creativitatea,
  inovaţia și spiritul antreprenorial.

Regulament specific de organizare şi desfăşurare a concursului național „Made for Europe”
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 1. Concursul „Made for Europe” este o competiţie organizată anual și vizează următoarele obiective:
   Valorizarea produselor realizate de elevi și profesori în cadrul proiectelor finanţate prin programe
  europene;
   Creşterea vizibilităţii produselor realizate în proiectele finanţate prin programe europene;
   Sporirea calităţii produselor realizate în cadrul proiectelor finanţate prin programe europene prin
  stimularea creativității elevilor și profesorilor;
   Crearea unui sistem alternativ de informare asupra produselor proiectelor finanţate prin programe
  europene;
   Asigurarea de oportunităţi de promovare a produselor rezultate din proiectele finanţate prin programe
  europene;
   Creşterea potenţialului de transferabilitate a produselor finale în alte contexte educaţionale;
   Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la concurs.
  IV. Condiţii de participare
 2. Concursul este deschis elevilor din toate unitățile de învăţământ preuniversitar care au fost implicate în
  proiecte finanţate prin programele europene din domeniul educației.
 3. În cadrul fiecărei etape a concursului, un produs va fi prezentat de un singur elev, nominalizat, în scris, de
  către unitatea de învățământ, la propunerea echipei de proiect. În situația în care din diferite motive (vârsta
  mică a participantului, diverse dizabilități etc.) prezentarea se va realiza cu sprijinul unui cadru didactic,
  aplicarea grilei de evaluare de către comisia județeană/națională se va realiza doar pentru prestația elevului
  nominalizat în fișa de înscriere de către unitatea de învățământ.
 4. Selecția produselor pentru etapa județeană și nominalizarea elevilor care vor susține prezentarea
  produselor în concurs sunt în responsabilitatea unității de învățământ. Un produs final de proiect va fi însoţit
  de o prezentare generală a unităţii de învăţământ şi de un rezumat al proiectului în cadrul căruia a fost realizat
  produsul înscris în concurs.
  V. Organizarea şi desfăşurarea concursului
 5. Concursul „Made for Europe” se desfăşoară public, atât etapa judeţeană cât şi etapa naţională, conform
  calendarului aprobat anual de Ministerul Educației și transmis inspectoratelor școlare. Pentru anul școlar
  2022-2023, calendarul este prevăzut în Anexa 1.
 6. Responsabilitatea organizării şi desfăşurării etapei judeţene revine Inspectoratului Şcolar Judeţean/al
  Municipiului Bucureşti, prin Comisia județeană/a municipiului Bucureşti de organizare și evaluare.
 7. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și evaluare este propusă de Consiliul consultativ
  al I.S.J./I.S.M.B. pentru domeniul proiecte educaționale şi este numită prin decizie a inspectorului şcolar
  general, având următoarea componenţă: a) preşedinte: inspector şcolar general sau inspector şcolar general
  adjunct; b) preşedinte executiv: inspector şcolar pentru proiecte educaționale; c) vicepreşedinţi: cadre
  didactice din învăţământul preuniversitar, cu probitate morală şi rezultate deosebite în domeniul proiectelor
  educaționale; d) secretar: informatician sau profesor având competenţe de operare pe calculator; e) membri:
  profesori din învăţământul preuniversitar cu rezultate deosebite în implementarea proiectelor, în număr
  proporţional cu numărul elevilor participanţi.
 8. Atribuţiile comisiei județene/ a municipiului București de organizare și evaluare sunt:
  a) promovează concursul la nivelul judeţului;
  b) înregistrează produsele finale înscrise în concurs. Produsul final este însoţit de o prezentare
  generală a unităţii de învăţământ şi de un rezumat al proiectului în cadrul căruia a fost realizat produsul înscris
  în concurs;

Regulament specific de organizare şi desfăşurare a concursului național „Made for Europe”
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
c) stabileşte secţiunile concursului în funcție de candidaturile înregistrate (nivelul de învățământ
și/sau categoria de produs din care face parte, tipul de proiect finanțat prin programe europene etc.);
d) stabilește spațiile pentru expoziție/târg și pentru organizarea standurilor de prezentare și expunere
a produselor finale înscrise în concurs;
e) asigură logistica necesară desfășurării competiției;
f) asigură securitatea igienico-sanitară a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea
etapei județene a competiției, în conformitate cu reglementările în vigoare;
g) stabileşte grilele de evaluare pe baza criteriilor de jurizare din Anexa 2 şi evaluează produsele
înscrise în concurs;
h) transmite Comisiei centrale rezultatele obținute la etapa județeană;
i) sprijină unităţile de învăţământ în expedierea produselor finale, declarate câştigătoare la etapa
judeţeană, către Inspectoratul Şcolar care găzduieşte etapa naţională a concursului;
j) verifică dacă produsele finale au ajuns la gazda etapei naţionale a concursului;
k) diseminează rezultatele concursului la nivelul judeţului.

 1. Numărul de elevi care se califică din fiecare judeţ/sector al municipiului București pentru etapa naţională
  a competiției este proporțional cu numărul de produse prezentate de elevi la etapa județeană, cu condiția ca
  acești elevi să obţină cel puţin 90 % din punctajul maxim (200 puncte) acordat la etapa judeţeană.
 2. Responsabilitatea organizării şi desfăşurării etapei naţionale revine Ministerului Educaţiei. Pentru
  organizarea etapei naţionale a concursului „Made for Europe” se stabilesc următoarele comisii: Comisia de
  organizare a competiţiei naţionale şi Comisia centrală a competiţiei naţionale.
  6.1. Comisia de organizare a competiţiei naţionale se constituie la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti
  care este gazda etapei naţionale a competiţiei, este aprobată prin decizie a inspectorului şcolar general şi este
  transmisă, spre informare, la Ministerul Educației – Direcția Generală Învățământ Preuniversitar. Comisia de
  organizare a competiţiei naţionale are următoarea componenţă: a) preşedinte: inspectorul şcolar
  general/inspectorul şcolar general adjunct al judeţului/municipiului Bucureşti unde se desfăşoară etapa
  naţională; b) vicepreşedinte: inspectorul şcolar pentru proiecte educaționale; c) secretar: un informatician sau
  un profesor din unitatea de învăţământ preuniversitar în care se desfăşoară competiţia, având competenţe de
  operare pe calculator; d) membri: inspectori, directori ai unităţilor de învăţământ implicate în organizarea
  competiţiei şi cadre didactice.
  6.2. Comisia de organizare a competiției naționale „Made for Europe” are următoarele atribuții:
  a) realizează baza de date cu privire la participanţii calificaţi pentru etapa națională a competiției și primește
  produsele finale expediate de unitățile de învățământ;
  b) stabilește spațiile pentru organizarea expoziției naționale/târgului și pregătește standurile de prezentare a
  produselor finale aflate la etapa națională a concursului „Made for Europe”;
  c) asigură logistica necesară desfășurării etapei naționale a competiției;
  d) asigură securitatea igienico-sanitară a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea etapei
  naționale a competiției, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  e) asigură condiţii optime de cazare şi masă pentru participanţii la etapa națională, pentru însoţitorii acestora
  şi pentru membrii Comisiei centrale a competiţiei „Made for Europe”;
  f) administrează fondurile alocate de Ministerul Educației, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  6.3. Comisia centrală a competiţiei naţionale se constituie cu cel puţin 15 zile înaintea începerii etapei
  naţionale a competiţiei, la propunerea inspectorului general/consilierului din DGÎP, este avizată de către
  directorul general al DGÎP şi este aprobată de secretarul de stat. Comisia centrală a competiţiei naţionale are
  următoarea componenţă: a) preşedinte: un cadru didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscută
  în domeniul proiectelor educaționale; b) preşedinte executiv: inspectorul general/consilierul din ME-DGÎP;
  c) vicepreşedinţi: inspectori de specialitate sau cadre didactice din învăţământul preuniversitar cu rezultate

Regulament specific de organizare şi desfăşurare a concursului național „Made for Europe”
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
recunoscute în domeniul proiectelor educaționale; d) secretari: informaticieni, inspectori şcolari de
specialitate sau profesori din învăţământul preuniversitar, având competenţe de operare pe calculator; e)
membri: inspectori şcolari pentru proiecte educaționale, cadre didactice, evaluatori specialişti în domeniu, a
căror competenţă profesională şi ţinută morală sunt recunoscute.
6.4. Comisia centrală a competiției naționale „Made for Europe” are următoarele atribuții:
a) promovează concursul la nivel naţional;
b) centralizează rezultatele obţinute la etapa judeţeană şi le transmite Inspectoratului Şcolar care găzduieşte
etapa naţională;
c) stabileşte secţiunile concursului în funcție de candidaturile calificate la etapa națională (nivelul de
învățământ și/sau categoria de produs din care face parte, tipul de proiect finanțat prin programe europene
etc.);
d) stabileşte grilele de evaluare, evaluează produsele finale participante la etapa naţională în conformitate cu
grilele de evaluare şi cu respectarea normelor deontologiei profesionale și anunță numărul de premii la fiecare
categorie;
e) stabilește ierarhia națională pe secțiuni și premiază câştigătorii concursului;
f) diseminează rezultatele concursului la nivel naţional.
VI. Evaluarea

 1. Atât la etapa judeţeană, cât şi la etapa naţională, produsele finale înscrise în concurs vor constitui obiectul
  expoziţiilor/târgurilor educaționale deschise publicului în perioadele prevăzute în calendar.
 2. Vizitatorii vor avea posibilitatea să aprecieze, prin intermediul unui buletin de vot, care este cel mai
  original, cel mai util şi cel mai interesant produs final expus. Produsele cele mai apreciate de către publicul
  vizitator vor primi un premiu de popularitate.
 3. Comisiile județene de organizare și evaluare și Comisia centrală stabilesc grilele de evaluare pe baza
  criteriilor de jurizare din Anexa 2 şi evaluează produsele finale participante la concurs.
 4. Punctajele acordate nu pot fi contestate.
  VII. Dispoziţii finale
 5. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament specific.
 6. Cheltuielile de organizare şi desfăşurare a etapei naţionale sunt suportate de către M.E., în conformitate
  cu normele legale în vigoare.
 7. Pe lângă premiile acordate de ME, conform Metodologiei cadru, la etapa națională pot fi acordate și premii
  speciale de către ANPCDEFP, asociații profesionale, universități, organizații nonguvernamentale, autorități
  locale etc. Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrală a concursului național
  și vor fi comunicate participanților. La etapa județeană/a municipiului București modul de acordare a
  premiilor este stabilit de organizatorii acestei etape a competiției, în baza ierarhiei rezultate în ordinea
  descrescătoare a punctajelor obținute.

Screenshot 1